Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa jest to zdolność kredytobiorcy, czyli podmiotu ubiegającego się o kredyt, do spłaty kwoty kredytu (rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami) w umownych terminach płatności. Analizę zdolności kredytowej bank dzieli na dwie podstawowe części – ilościową i jakościową. Analiza ilościowa to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, a w tym: uzyskiwane dochody, miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty za media itp.) oraz obecne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty. Druga część analizy to analiza jakościowa czyli sprawdzenie takich danych, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań tzn.: cechy osobowe takie jak wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko, historię kredytową, która pokazuje, czy dana osoba sumiennie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe.  W trakcie analizy zdolności kredytowej bank pobiera raport z BIK, aby dowiedzieć się czy aktualnie posiadamy jakieś zobowiązania i jak spłacaliśmy nasze wcześniejsze kredyty lub pożyczki.