Nowe przepisy w kredytach hipotecznych

W sobotę weszła w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym, nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami uchwalona przez sejm w marcu bieżącego roku. Zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ustawa zapewni lepszą ochronę konsumentów, którzy decydują się na kredyt mieszkaniowy. Jest to pierwsza ustawa szczegółowo regulująca kwestie umów. Jak podaje UKNF „Celem jej jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt związane z nieruchomościami. Ma ona spowodować rozwój bardziej przejrzystego, skutecznego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego przez zawieranie spójnych i uczciwych umów, dostarczanie klientom odpowiednich informacji i wyjaśnień na każdym etapie, a także ma przyczynić się do wyrównywania asymetrii informacyjnej między profesjonalnymi uczestnikami rynku (kredytodawcy), a ich klientami”.
Zgodnie z nową ustawą kredyty hipoteczne będą mogły być udzielane tylko przez banki i SKOKi czyli podmioty podlegające nadzorowi KNF. Ustawa ogranicza również możliwość zawierania umów o kredyt hipoteczny w obcej walucie. Co ciekawe zakaz udzielania kredytów w walucie innej niż otrzymywane dochody wynikał z Rekomendacji S wydanej przez KNF w 2013 roku. Zgodnie z tą rekomendacją kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument zyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów.
Ponadto w myśl nowej ustawy kredyty będą mnogły być udzielane tylko przez certyfikowanych pośredników lub ich agentów.
Nowa ustawa wprowadza również warunki reklamowania kredytów hipotecznych. Jak podaje KNF „Reklamy muszą być jednoznaczne rzetelne, zrozumiałe oraz widoczne. Wprowadzono zakaz stosowania dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań, które mogłyby spowodować u konsumenta fałszywe oczekiwania. Nie można używać czcionki, która byłaby nieczytelna. Czas wyświetlania informacji o charakterze reklamowym i marketingowym powinien pozwolić na swobodne zapoznanie się przez konsumenta z jej treścią”. Dodatkowo w reklamie muszą pojawić się informacje istotne z punktu samej umowy czyli m.in. rodzaj i sposób obliczania stopy procentowej i jej wysokość, całkowita kwota kredytu, całkowita kwota do spłaty czy RSO. W reklamie będą musiały być również zawarte informacje, dzięki którym konsument może porównać ofertę z innymi dostępnymi na rynku.
Ustawa wprowadza również zakaz sprzedaży wiązanej usług dodatkowych czyli nie będzie można nakłaniać konsumenta do zawierania umów na produkty powiązane z wyłączeniem rachunku służącego do gromadzenia środków na spłatę kredytu. Mimo tego obostrzenia banki będą jednak mogł wymagać zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu.
Kolejną zmianą jest obowiązek ustanowienia i stosowania procedur oceny zdolności kredytowej. W przypadku nieprawidłowości w przeprowadzonej ocenie konsument będzie miał możliwość rozwiązania, odstąpienia lub zmiany warunków umowy. Ponadto w przypadku odmowy udzielenia kredytu bank będzie musiał wyjaśnić na podstawie jakich danych została podjęta decyzja.
Z kolei w przypadku trudności ze spłatą zobowiązań kredytodawca powinien zapewnić możliwość restrukturyzacji zadłużenia jeżeli konsument uzasadni wniosek odpowiednią sytuacją majątkową. Ponadto w przypadku opóźnień w spłacie zobowiązania kredytodawca wzywając konsumenta do spłaty musi wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni. Również w terminie 14 dni konsument będzie miał prawo odstąpienia od umowy nie podając przyczyny odstąpienia.