UOKiK wszczął postępowanie przeciwko BPH, PKO BP i Pekao

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao. Sprawa dotyczy sposobu określania wysokości kursów walut oraz abuzywności zawartych w umowach klauzul. Jak czytamy w klomunikacie Urzędu w zakresie określania wysokości kursów walut: „Są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie – np. przez +dodanie/odjęcie marży o nie więcej niż 5 proc.+ (PKO BP), +kurs średni NBP minus marża kupna ustalana decyzją banku+ (BPH). Jednocześnie marża banków jest wyznaczana dowolnie i arbitralnie oraz w oparciu o niemożliwe do weryfikacji kryteria. Pekao określa kursy walut na podstawie +rynkowych kursów kupna i sprzedaży+, nie precyzując, gdzie konsument może je znaleźć. Ponadto, przedsiębiorcy odsyłają konsumentów do płatnego serwisu Reuters oraz do tabel, które sami sporządzają. Jednak nie wskazują, kiedy i ile razy dziennie będą opracowywane i publikowane. W rezultacie, kredytobiorca nie może sam oszacować kursu, po którym bank przeliczy ratę”