Wyniki finansowe Alior Banku w I półroczu 2020 roku pod presją trudnych warunków ekonomicznych spowodowanych pandemią

W I półroczu bieżącego roku Alior Bank wypracował 1,741 mld zł przychodów. Bank utrzymuje wysoką efektywność kosztową – koszty działania obniżyły się o 3 proc. w ujęciu r/r i wyniosły 877 mln zł. Jednocześnie, współczynnik TIER1 na koniec czerwca znalazł się na poziomie 13,14 proc., co oznacza 2,2 mld zł nadwyżki kapitału i silny bufor ponad wymogi regulacyjne. Pierwsze półrocze Alior Bank zamknął stratą w wysokości 513 mln zł, na co wpływ miały głównie zdarzenia jednorazowe. W ciągu ostatnich miesięcy wprowadzono szereg inicjatyw, które mają zminimalizować negatywny wpływ pandemii COVID-19 na działalność banku i poprawić jego rentowność.

Po bardzo trudnym pierwszym półroczu widzimy już pozytywne trendy w nowej sprzedaży kluczowych produktów banku. Odnotowujemy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych oraz w segmencie MŚP. To bardzo ważne, że szybko dostosowaliśmy się do nowych warunków, utrzymując aktywność we wszystkich ważnych dla nas segmentach rynkowych. Pozwala to z bezpiecznym optymizmem myśleć o kolejnych okresach – mówi Iwona Duda, wiceprezes zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu.

Wynik banku, osiągnięty w I półroczu był niższy niż przed rokiem, a powodem tego stanu rzeczy jest przede wszystkim pandemia COVID-19. W drugim kwartale priorytetem banku było aktywne wspieranie klientów, w tym udział w programach rządowych takich, jak Tarcza Finansowa PFR, program czasowego odroczenia spłat rat pożyczek gotówkowych, kredytów hipotecznych i kredytów dla firm.

Realizując konsekwentnie konserwatywne podejście do ryzyka, zarząd banku zdecydował o zawiązaniu dodatkowych rezerw i odpisów z tytułu COVID-19 o łącznej wartości 418 mln zł, które wpłynęły na wynik netto Alior Banku za pierwsze półrocze 2020 roku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że po pierwszym kwartale bank nie zdecydował się na zawiązanie rezerw z tego tytułu, jak miało to miejsce w przypadku pozostałych banków funkcjonujących na rynku.

Zarejestrowane w tym kwartale zdarzenia mają charakter jednorazowy, a bank skutecznie wdraża działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków sytuacji makroekonomicznej, przy jednoczesnym dostarczeniu klientom jak najlepszych usług na rynku – wyjaśnia Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za obszar finansów.

W ciągu ostatnich miesięcy wprowadzono szereg inicjatyw, które mają zminimalizować straty spowodowane pandemią COVID-19. Były to m.in. zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji banku wspierające wzrost wyniku prowizyjnego, zwiększenie poziomu cross sell produktów transakcyjnych, optymalizacja oprocentowania depozytów, zmiana marż kredytowych i rozwój procesów automatycznych czy też rozwój procesów zdalnej obsługi klientów. Działania objęły również stronę kosztową.

Wpływ na wynik finansowy w pierwszym półroczu miały także czynniki zewnętrzne, takie jak obniżka stóp procentowych. Spowodowała ona spadek w pierwszym półroczu 2020: przychodów odsetkowych o 110 mln zł (103 mln zł w samym II kw.’20), a wyniku netto o 89 mln zł (84 mln zł w samym II kw.’20). Aby zapobiec ich skutkom, zarząd banku zdecydował o wzroście udziału prowizji w nowej sprzedaży pożyczki gotówkowej, optymalizacji oprocentowania depozytów oraz zwiększeniu poziomu cross sellu ubezpieczeń do produktów kredytowych. Wdrożono optymalizację kosztową w zakresie kosztów logistyki oraz konsultingu.

Alior Bank utrzymuje pod kontrolą koszty działania. W pierwszym półroczu tego roku wyniosły 877 mln zł, co oznacza spadek o 3 proc. względem analogicznego okresu w 2019 roku, kiedy wynosiły one 906 mln zł. W tym czasie wskaźnik C/I wyniósł 50,3 proc. W pierwszym półroczu bank odnotował wskaźnik kosztów ryzyka na poziomie 4,0 proc. Był to efekt zawiązania znacznej rezerwy związanej z COVID-19 (418 mln zł). Po wyłączeniu jej wpływu wskaźnik COR wyniósłby 2,61 proc.

Utrzymana silna pozycja kapitałowa
Poziomy współczynników kapitałowych TIER1 oraz TCR na koniec II kw.’20 pozostawiają bufory ponad minima regulacyjne na poziomie odpowiednio 464 p.b (2 236 mln zł) oraz 522 p.b (2 513 mln zł). Nadwyżki te potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa banku. Pozycja płynnościowa jest również na bezpiecznym poziomie, co potwierdza wysoki poziom wskaźnika LCR, który wyniósł na koniec czerwca 187 proc.

Pomimo wyzwań gospodarczych, jakie niesie ze sobą epidemia COVID-19, bank odnotowuje wskaźniki kapitałowe na wysokich poziomach. Nadwyżki kapitałowe potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa banku, mimo trudnych warunków ekonomicznych związanych z szeregiem zdarzeń jednorazowych – mówi Maciej Brzozowski, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za zarządzanie obszarem ryzyka.

Wzrosty sprzedaży w strategicznych segmentach działalności banku
Co istotne, mimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej, Alior Bank odnotowuje znaczne wzrosty w sprzedaży kredytów hipotecznych oraz produktów dla sektora MŚP. Średnia sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła w lipcu w stosunku do stycznia i lutego aż o 101 proc. Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych w lipcu wyniosła 308 mln zł. Z kolei limity MŚP wyniosły w lipcu 833 mln, a w czerwcu było to aż 1,139 mld zł, co oznacza wzrost o 324 proc. w stosunku do początku roku.

Pozytywne odreagowanie jest konsekwencją tego, że Alior Bank w odpowiednim momencie wprowadził ograniczenia w finansowaniu niektórych branż, uznanych przez nas za potencjalnie wrażliwe na skutki epidemii. Posiadamy niski udział klientów biznesowych z branż najbardziej zagrożonych wpływem COVID-19. W segmencie klienta biznesowego 62 proc. portfela to branże niskiego ryzyka, jedna czwarta to firmy zakwalifikowane do średniego ryzyka, natomiast zaledwie 13 proc. firm zostało zdefiniowanych jako wrażliwe na rozwój pandemii i jej skutki – mówi Dariusz Szwed, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za produkty i sprzedaż w zakresie klienta indywidualnego i biznesowego.

Alior Bank od początku pandemii angażował się w programy rządowe, mające na celu wsparcie klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Jednym z pierwszych działań było udzielenie klientom tzw. wakacji kredytowych. Łącznie przyznano ich ponad 72,2 tys., z czego 46,5 tys. klientom indywidualnym, 3,9 tys. klientom biznesowym oraz 21,9 tys. klientom korzystających z usług leasingowych.

Bank udzielił firmom z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw aż 2400 gwarancji de minimis na nowych, korzystniejszych zasadach na kwotę prawie 940 mln zł. Ponadto, klienci Alior Banku, którzy posiadają rachunek firmowy, mogli składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników. Za pośrednictwem banku złożono ponad 28,2 tys. takich wniosków. Z tego tytułu wypłacono 2,69 mln zł.

Dynamiczny wzrost liczby klientów indywidualnych
Liczba klientów indywidualnych  w drugim kwartale wzrosła o 119 tys. r/r. , a liczba klientów z systematycznymi wpływami o 4 proc. Na koniec II kwartału 2020 r. Alior Bank obsługiwał ponad 4,23 mln klientów. Poprawiła się także jakość długotrwałej relacji klienta z bankiem. W II kw.’20 zanotowano 24 proc. wzrost liczby nowych rachunków z kartą debetową.

Alior Bank skutecznie zwiększa rolę bankowości cyfrowej. Sprzedaż rachunków osobistych i kont oszczędnościowych w kanałach zdalnych wzrosła aż o 141 proc. r/r. Konsekwentnie rośnie też liczba użytkowników aplikacji Alior Mobile – korzysta z niej już o 52 proc. więcej klientów  niż w analogicznym okresie minionego roku – podkreśla Iwona Duda, wiceprezes zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu.

Poprawa relacyjności w segmencie klienta biznesowego
Liczba klientów w segmencie mikro wyniosła na koniec II kw. 201 tys. (+15 proc. r/r). W tym okresie widoczny jest wzrost o 14 p.p. r/r liczby nowych rachunków z kartą debetową. Jednocześnie 55,2 tys. mikroprzedsiębiorców płaciło składki ZUS oraz podatki za pośrednictwem konta w Alior Banku. Bank odnotował znaczny wzrost efektywności w pozyskiwaniu klientów z segmentu mikro w kanałach zdalnych. Sprzedaż nowych rachunków firmowych otwartych online utrzymuje się na wysokim poziomie. W II kw.’20 wyniosła 38,8 proc. wszystkich nowych rachunków.

Pokrycie nowej sprzedaży kredytów dla mikrofirm gwarancjami BGK utrzymuje się na poziomie powyżej 90 proc. Zaktualizowana polityka kredytowa oraz wdrożenie nowego systemu kredytowego powodują wzrost jakości nowej sprzedaży.

Działania banku skierowane do klienta biznesowego koncentrują się na zwiększeniu aktywności i budowaniu trwałej relacji. Nowa sprzedaż w sektorze MŚP i dużych firm jest realizowana z wyższym uproduktywnieniem. Zauważmy coraz większe zainteresowanie klientów biznesowych produktem BankConnect, który umożliwia integrację bankowości internetowej BusinessPro z systemami klientów. Liczba klientów aktywnie korzystających z tego rozwiązania wzrosła także o 14 proc. r/r. – zaznacza Iwona Duda, wiceprezes zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu.

Innowacje Alior Banku w czasie epidemii
W drugim kwartale Alior Bank kontynuował wprowadzanie rozwiązań, które umożliwiają zdalną obsługę klientów. W połowie kwietnia została wprowadzona pożyczka na selfie, która wykorzystuje autorską metodę zdalnej weryfikacji klientów wprowadzoną przez bank pod koniec marca 2020r. Dotychczas ze zdalnej weryfikacji klientów, autorskiej metody weryfikacji tożsamości klientów bez wizyty w oddziale, skorzystało już 1600 osób. Alior Bank wprowadził także rozwiązania umożliwiające zawieranie umów z klientami na odległość. Dzięki współpracy z Autenti, polskim fintechem, wprowadzono możliwość zawierania aneksów dotyczących odroczenia spłat rat kredytów firmowych z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego oraz e-podpisu, który jest dostępny dla 200 tys. klientów biznesowych Alior Banku.

Ponadto, w drugim kwartale wprowadzono możliwość umawiania wizyty w oddziale przez klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców poprzez aplikację do zarządzania spotkaniami Booksy. Z kolei
w czerwcu 2020 roku Alior Bank i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zawarli porozumienie dotyczące wspólnej pracy nad metodą weryfikacji tożsamości klientów przy użyciu e-dowodu.