Długi przedawnią się szybciej

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w zakresie przedawnienia długów. Chodzi o skrócenie podstawowego okresu przedawnienia z 10 do 6 lat oraz obowiązek dla sądów sprawdzania czy nastąpiło przedawnienie. Eksperci oceniają, że jest to pozytywna zmiana, która korzystnie wpłynie na sprawy konsumentów, w tym spadkobierców długów. Jeżeli po analizie materiału dowodowego sąd stwierdziłby, że upłynął termin przedawnienia oddaliłby powództwo. Dłużnik nie musiałby już podejmować żadnych dodatkowych czynności.
Propozycja usazadniona jest praktykami firm windykacyjnych, które wykorzystują nieświadomość konsumentów i skupują przedawnione roszczenia licząc, iż dłużnik nie podniesie przed sądem zarzutu przedawnienia.
Ponadto w przypadku, gdy sąd stwierdzi istnienie roszczenia w ugodzie lub wyroku z chwilą uprawomocnienia się wyroku ponownie biegnie termin przedawnienia. Tutaj również zostałby skrócony czas z 10 lat do 6.
Została również zaproponowana zmiana w kodeksie postępowania cywilnego. Aktualnie obowiązuje przepis, na mocy którego komornik może zająć rachunek bankowy drogą elektroniczną. Banki zobowiązane są do przekazania zajętej kwoty komornikowi bezzwłocznie. Projekt z kolei proponuje wprowadzenie terminu 7 dni zanim kwoa trafiłaby na konto komornika. Czas ten dałby dłużnikowi możliwość wniesienia powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego a tym samym zyska możliwość wyjaśnienia sprawy.