Wpływ epidemii i obniżek stóp procentowych na sytuację Banku Pocztowego.

Bank Pocztowy oszacował wpływ epidemii i obniżek stóp procentowych na obecną sytuację oraz prognozowane wyniki w tym roku. Jakub Słupiński, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego podkreśla, że obecna sytuacja płynnościowa i kapitałowa Banku Pocztowego pozostaje dobra, a wskaźniki kapitałowe i płynnościowe są wysokie i przekraczają wymagane przez regulatora poziomy. Zgodnie z analizami Banku, miary kapitałowe w horyzoncie końca roku powinny być o ok. 5 p.p. wyższe od minimów regulacyjnych. Jednocześnie według wstępnych analiz łączny wynik finansowy netto w 2020 r. obniży się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 50%-70% (18,9 mln złotych zysku Banku Pocztowego za 2019 r.) Dla ograniczenia negatywnych skutków obecnej sytuacji rynkowej Zarząd Banku uruchamia szereg działań optymalizacyjnych w obszarze kosztów działania.

W 2019 r. Bank Pocztowy wypracował najwyższy od czterech lat zysk netto wynoszący 18,9 mln zł, wyższy o 168,9% niż rok wcześniej. Poprawa jakości portfela kredytowego zrealizowana w roku 2019 pozwoli również w bieżącym roku na lepszą adaptację negatywnych skutków pandemii. Obecna sytuacja makroekonomiczna, w szczególności trzy obniżki stóp procentowych przez RPP, a także przewidywana recesja wywołana pandemią, nie pozwolą jednak na realizację  w roku 2020 zakładanych wcześniej planów w zakresie poprawy rentowności.

Od 10 czerwca 2020 r. do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Pocztowego Rada Nadzorcza delegowała Jakuba Słupińskiego, menadżera z wieloletnim doświadczeniem w biznesie komercyjnym, dobrze znającego Bank za sprawą 4 letniego pełnienia funkcji Członka jego Rady Nadzorczej z ramienia właściciela Banku – Poczty Polskiej, w której w ostatnim czasie pracował jako Dyrektor Departamentu Strategii.

– Mimo ciężkiej sytuacji rynkowej związanej z koronawirusem w Polsce, Bank Pocztowy ma obecnie dobrą i bezpieczną sytuację kapitałową i płynnościową.  Prognozowane przez Bank w horyzoncie końca roku miary kapitałowe będą kształtowały się na wysokim poziomie  mówi Jakub Słupiński, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego.

– W dzisiejszych realiach, w środowisku historycznie najniższych stóp procentowych, wyzwaniem dla sektora bankowego w Polsce, a co mnie szczególnie interesuje dla Banku Pocztowego, będzie stworzenie warunków do długotrwałej poprawy rentowności Banku, a co za tym idzie wzrostu jego rynkowej konkurencyjności. Jestem przekonany, że jest to realne przy optymalizacji wykorzystania szerokiej sieci Poczty Polskiej do aktywnej sprzedaży usług finansowych Banku Pocztowego. W przypadku Banku Pocztowego to właśnie możliwość korzystania z faktycznej synergii z Pocztą Polską stanowi największy atut i przewagę konkurencyjną, która dla trwałej rentowności  Banku jest kluczowa  – dodaje Jakub Słupiński, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego.  

Bank szacuje, że łączny wpływ obniżek stóp procentowych NBP z 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja br. pomniejszy wynik odsetkowy Banku w 2020 r. o ok. 35-40 mln zł w stosunku do poprzedniego roku. Bank podjął jednak szereg decyzji ograniczając ten negatywny wpływ w zakresie dostosowania oprocentowania i cen oferowanych produktów i usług. Dlatego końcowy wynik finansowy będzie zależał od kształtowania się rynkowych stóp procentowych, wyceny posiadanych przez Bank skarbowych papierów wartościowych oraz realizacji skorygowanych założeń biznesowych. Dodatkowo Bank szacuje, że na skutek przejściowej recesji wywołanej pandemią Covid-19 nastąpi wzrost kosztu ryzyka. Utworzone do tej pory z tego tytułu odpisy na oczekiwane straty kredytowe oraz potencjalnie dotworzone w dalszej części roku wyniosą nie mniej niż 25 mln zł i będą uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej w dalszej części roku oraz skali i długości utrzymującej się recesji. Zarząd Banku zwraca jednak uwagę, że prowadzone w ostatnich latach działania związane z poprawą jakości bieżącego portfela kredytowego i kontynuowane obecnie różnego rodzaju działania optymalizacyjne wpływają na ograniczenie wzrostu kosztu ryzyka wywołanego skutkami pandemii w bieżącym roku.

Wszelkie działania związane z obecną sytuacją monitoruje powołany w Banku specjalny zespół, reagujący na pojawiąjące się ryzyka i okoliczności oraz koordynujący wszelkie inicjatywy dotyczące przeciwdziałania skutkom epidemii. W efekcie tych prac uruchomiono przegląd i identyfikację kluczowych osób i zasobów pod kątem ryzyka operacyjnego, ale również i efektywności kosztowej, w związku z rozpowszechnianiem się wirusa COVID-19. Wprowadzano szereg dostosowań organizacyjnych, regulacyjnych i technicznych, umożliwiających znacznej grupie pracowników, których zadania na to pozwalają, wykonywanie pracy w trybie zdalnym. Dobrym przykładem jest Contact Center, gdzie w związku z pandemią koronawirusa większa cześć zespołu pracuje zdalnie. Umożliwienie konsultantom telefonicznym obsługi klienta z domu miało pozytywny wpływ na zmniejszenie absencji pracowników spowodowanej zamknięciem szkół i przedszkoli. Jednocześnie wprowadzenie pracy zdalnej w Banku zdało egzamin, w związku z czym po ustaniu pandemii Bank będzie  wykorzystywał pracę zdalną w istotnie większym wymiarze niż to miało miejsce wcześniej.

Prace zespołu, bieżąca analiza sytuacji oraz aktywna reakcja i wdrażanie w Banku kolejnych rozwiązań będących odpowiedzią na rozwój wydarzeń i skalę ryzyka, spowodowały utrzymanie ciągłości operacyjnej Banku podczas epidemii bez żadnych negatywnych skutków dla procesów Banku. Dla ograniczenia negatywnego wpływu na wynik finansowy obecnej sytuacji rynkowej, Zarząd Banku uruchomia także szereg działań optymalizacyjnych w obszarze kosztów działania.

Jakub Słupiński, delegowany przez Radę Nadzorczą Banku do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Pocztowego, posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie komercyjnym. W latach 1988-1995 był założycielem i prezesem jednej z pierwszych, większych polskich firm komputerowych – Qumak (firma giełdowa). W 1996 r. był inicjatorem powstania i prezesem firmy doradczo – szkoleniowej PM Doradztwo Gospodarcze. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Pełni również rolę mentora w międzynarodowym projekcie Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, jako członek rad nadzorczych wielu spółek (zarówno z udziałem Skarbu Państwa, jak i prywatnych), w tym od 2016 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Banku Pocztowego. Jakub Słupiński z Pocztą Polską związany jest od 2016 r., w ostatnim czasie jako Dyrektor Biura Strategii Poczty Polskiej.